Prijemna jedinica

  • Prijemna jedinica je namenjena za prijem mleka na prijemu u mlekaru, obavlja istakanje mleka iz cisterne, filtraciju mleka, izdvajanje vazduha i pene i merenje mleka.
  • Ulaz mleka se vrši preko ulazne cevi koja je povezana sa prijemnom pumpom, a izlaz ide na liniju ka proizvodnji.